Stichting Micropensioenen in liquidatie

De werkzaamheden van de stichting SDMO worden afgerond nu micropensioenprojecten in India en Ghana in samenwerking met lokale partners verder uitgebouwd kunnen worden. SDMO is een samenwerkingsverband van het Verbond van Verzekeraars, de Pensioenfederatie en het ministerie van Buitenlandse Zaken. SDMO werd in 2011 opgericht en heeft sindsdien bijgedragen aan een micro-pensioenregeling voor ruim 40.000 Indiërs. Met expertise en financiële middelen uit Nederland is in Ghana een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de oprichting van een zelfstandig pensioenbedrijf, dat vanaf 2017 op eigen benen staat. SDMO heeft gepoogd vergelijkbare initiatieven in andere landen een impuls te geven via de oprichting van een impactfonds, PINIF.

Het doel van dit fonds was om zowel financieel als sociaal rendement te realiseren in micropensioenen en microverzekeringen. Het fonds is echter niet van de grond gekomen omdat het onvoldoende bleek aan te sluiten op het maatschappelijk beleggingsbeleid van de verzekerings- en pensioenmarkt in Nederland. Ongeveer de helft van het benodigde kapitaal werd toegezegd. Gesterkt door de positieve feedback is het bestuur hoopvol dat soortgelijke initiatieven in de toekomst alsnog van de grond gaan komen.